Nieuwe visie voor beplanting langs Kamperzeedijk (N760) ter inzage

De Kamperzeedijk (N760) is een provinciale weg. De rijen knotwilgen, de populieren en de beplanting tussen de bomen worden door de verschillende gebruikers en beheerders als te dicht ervaren. Hierdoor worden zicht, onderhoudsmogelijkheden en het gevoel van veiligheid beperkt. Er is een conceptvisie neergelegd waarover de Provincie Overijssel graag uw mening wil horen!

knotwilgen

Proces
De provincie heeft in de afgelopen periode in overleg met Vereniging Dorpsbelangen Grafhorst, Dorpsraad Kamperzeedijk en de gemeentes Kampen en Zwartewaterland een concept visie ontwikkeld op de beplanting langs de weg. Met deze visie kunnen in de toekomst bewuste keuzes worden gemaakt voor de beplanting langs de weg op de langere termijn. Doel is om de openheid van de dijk in het landschap buiten de bewonerskernen te benadrukken door minder beplanting en meer mogelijkheden voor groen te creëren langs de weg in de kernen.

Visie ter inzage
In het concept zijn een aantal keuzemogelijkheden opgenomen, waarop we graag uw mening horen. Willen we bijvoorbeeld de beide kernen Kamperzeedijk Oost en West met opgaand groen verbinden of juist van elkaar houden? Willen we bij Grafhorst de bebouwde kom zichtbaarder maken met opgaand groen of juist de openheid naar het achterliggende land benadrukken? Willen we in Kamperzeedijk hoog opgaande bomen of juist kleinschaliger groen?

De conceptvisie op het groen ligt tot en met 16 oktober ter inzage in: 
Dorpshuis De Driester, Kamperzeedijk

Provincie Overijssel nodigt u van harte uit de visie te bekijken en een reactie hierop te geven. De uiteindelijke keuzes wordt mede gebaseerd op uw inbreng tijdens de inzagetermijn. Dit kan leiden tot aanpassingen en wijzigingen op de visie.

U kunt tot uiterlijk 18 oktober uw reactie geven, door een reactie te sturen aan:
aj.dijkstra@overijssel.nl
of   Provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen
t.a.v. Bert Dijkstra
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Het vervolg
De visie is nog geen gedetailleerd beplantingsplan. Nadere invullingen en uitwerkingen van het plan vinden plaats tijdens het reguliere beheer en onderhoud en wanneer kan worden aangesloten bij andere projecten langs en aan de Kamperzeedijk (N760).

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...